HOME FAQ 韩国语 中国语

 

............      

 

      * 중소기업은행 777-888-9999 / 예금주 : (주)대한관광
 


    * 인천공항에서 팩스보내고 받을수 있는곳.3층 J-K 카운타사이 KT프라자(032-752-0699)


      신청시 중국현지공항약도 같이보내드림


 

 

 
■ 도착비자 초청장견본